Вашата оценка

Подкрепа чрез оборотен капитал МСП

ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ ЗА МСП, ЗАСЕГНАТИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

 
                                                          
 
 
Проект № BG16RFOP002-2.101-0004   с наименование: „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II

Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.
Помощта се предоставя по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, чрез Национална агенция за приходите.
Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): 2M-KO ООД
 
Общата стойност на заявлението за подкрепа: 49232.43
лв.
 
Начало: 01.07.2021 г.
Край: 30.09.2021г.

 
 ПОДКРЕПА ЧРЕЗ ОБОРОТЕН КАПИТАЛ ЗА МСП