Вашата оценка

Опертивна програма на ЕС - Помощ за туроператор

 
Проект на „2M-KO“ ООД бе одобрен по процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
Проект: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  по процедура BG16RFOP002-2.092  
Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.  
Очаквани резултати от подкрепата по процедурата: По проекта се осигуряват оборотни средства, с които дружеството да посрещне част от разходите си за оперативен капитал, чиято стойност се калкулира в стойността на предоставяната туристическа услуга.  

Бенефициент: „2M-KO“ ООД
Договор №: 
BG16RFOP002-2.092-0162-C01
Обща стойност: 32334.49лв., от които 27484.32лв.
европейско(85%) и 
4 850.17лв. национално съфинансиране(15%).

Начало на проекта: 21.12.2020 год.
Край на проекта:
21.03.2021 год
.

 
 пертивна програма на ЕС - помощ за туроператор